Ψάχνω για κατάλληλα πατάκια αυτοκινήτου για:

Προϋποθέσεις πώλησης Patakia-autokinitou.eu

Γενικά

Όταν ένας αγοραστής υποβάλλει μια παραγγελία στο Patakia-autokinitou.eu, θεωρείται ότι αποδέχεται τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης. Μπορείτε να συμβουλευτείτε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης μέσω της ιστοσελίδας: Patakia-autokinitou.eu και είναι προσβάσιμοι σε όλους. Εάν ο πωλητής ρητά ή σιωπηρά παραλείψει να αναφερθεί στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πώλησης κατά την επικοινωνία, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητά τους. Ο αγοραστής δικαιούται δίκαιη μεταχείριση με βάση τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης και το νομικό πλαίσιο.

Προσφορές, παραγγελίες

Όλες οι προσφορές που αποστέλλονται μέσω e-mail, επιστολής ή φαξ είναι χωρίς υποχρέωσεις. Το Patakia-autokinitou.eu θα προσπαθήσει να τηρήσει τους καθορισμένους χρόνους παράδοσης όσο το δυνατόν περισσότερο. Σε περίπτωση υπέρβασης για περισσότερες από 10 εργάσιμες ημέρες, ο αγοραστής μπορεί να προχωρήσει σε λύση της συμφωνίας. Όταν οι τιμές μειώνονται στον ιστότοπο εντός ορισμένης περιόδου, αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η τιμή της εκκρεμούσας παραγγελίας.

Κίνδυνοι μετά την παράδοση

Οι κίνδυνοι μετά την παράδοση των αγαθών, από το Patakia-autokinitou.eu, μεταβιβάζονται στον αγοραστή σύμφωνα με τους όρους παράδοσης, το οποίο είναι σε συμφωνία με τους «incoterms» όπως δημοσιεύονται από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο, και τους όρους αυτούς στην μεταβίβαση κυριότητας.

Πληρωμές, καθυστερήσεις

Το τιμολόγιο θα σταλεί μέσω e-mail. Αυτό πρέπει να καταβληθεί εντός 14 (τριάντα) ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου ή την προθεσμία που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Εάν ο αγοραστής επιλέξει την πληρωμή με αντικαταβολή, το τιμολόγιο που αποστέλλεται μέσω e-mail θα χρησιμεύσει ως απόδειξη πληρωμής. Εάν ο αγοραστής δεν πληρώσει εντός της συμφωνημένης προθεσμίας πληρωμής, η συμφωνία λήγει και η Patakia-autokinitou.eu διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει οποιαδήποτε έκπτωση. Εάν έχει επιλεχθεί η πληρωμή μετά την αποστολή, το Patakia-autokinitou.eu διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει την αξίωση για είσπραξη σε εισπρακτική εταιρεία και να εισπραχθεί ποσό 15% του κεφαλαίου με ελάχιστο ποσό 150 ευρώ με την επιφύλαξη τυχόν νομικών ή/και έξοδα επιβολής που χρεώνονται στον αγοραστή.

Διατήρηση ιδιοκτησίας

Μετά την παράδοση των αγαθών, ο κίνδυνος, αλλά όχι η ιδιοκτησία αυτών των αγαθών, μεταβιβάζεται από το Patakia-autokinitou.eu στον αγοραστή. Το Patakia-autokinitou.eu διατηρεί την κυριότητα των σχετικών αγαθών έως ότου ο αγοραστής έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του που σχετίζονται με τη σχετική παράδοση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οφείλονται λόγω της απουσίας του.

Εγγυήσεις

Το Patakia-autokinitou.eu έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του εάν τα αγαθά έχουν παραδοθεί σύμφωνα με τη συμφωνημένη ποιότητα και χρώμα. Εάν δεν έχει συμφωνηθεί ρητά η ποιότητα, τα παραδοθέντα αγαθά πρέπει να αντιστοιχούν στα προϊόντα που περιγράφονται στο τιμολόγιο. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση εάν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους είναι κατάλληλα. Ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγχει την ποιότητα και τις ιδιότητες των παραδοθέντων αγαθών προτού χρησιμοποιηθούν και να το πράξει εντός 8 ημερών. Ο αγοραστής αναμένεται να διερευνήσει εάν η χρήση ή η μεταπώληση των παραδοθέντων αγαθών συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. Το Patakia-autokinitou.eu δεν φέρει ευθύνη για τις συνέπειες της χρήσης των παρεχόμενων προϊόντων.

Ανωτέρα βία

Εάν σύμφωνα με τους νομοθετικούς κανόνες το Patakia-autokinitou.eu μπορεί να επικαλεστεί ανωτέρα βία, ο αγοραστής δεν μπορεί να εγείρει αξίωση αποζημίωσης κατά του Patakia-autokinitou.eu.

Ακύρωση συμφωνίας

Σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, ή εάν ο αγοραστής παραλείψει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από μια συμφωνία με το Patakia-autokinitou.eu, ή εάν δεν το πράξει εγκαίρως ή προσηκόντως, το Patakia-autokinitou.eu δικαιούται να κηρύξει αμέσως τη λύση κάθε συμφωνίας με τον αγοραστή.

Εφαρμοστέο δίκαιο, αρμόδιο δικαστήριο 

Η συμφωνία διέπεται αποκλειστικά από το Ολλανδικό δίκαιο. Το περιφερειακό δικαστήριο του Zwolle, στην Ολλανδία, το οποίο είναι αρμόδιο για το αντικείμενο της διαφοράς, θα είναι πάντοτε αρμόδιο για την επίλυση τυχόν διαφορών, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Πωλητή να καλέσει τον Αγοραστή να εμφανιστεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του. Εάν ο αγοραστής έχει την κατοικία του εκτός της Ολλανδίας, αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση των διαφορών έχει το περιφερειακό δικαστήριο του Zwolle, με την επιφύλαξη της άσκησης έφεσης. Όσον αφορά τις νομικές οντότητες, ο όρος κατοικία στα ανωτέρω σημαίνει τον τόπο της καταστατικής έδρας της νομικής οντότητας. Έχουμε την έδρα μας στη διεύθυνση: Sisalstraat 15, 8281 JJ Genemuiden. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για διαφωνίες στο: +31 38-3854495.

Περίληψη δικαιωμάτων του πελάτη:

Οι καταναλωτές δικαιούνται περιόδου αναμονής 14 εργάσιμων ημερών μετά την παράδοση του προϊόντος. Μπορούν να επιστρέψουν ένα προϊόν εντός αυτής της περιόδου, πληρώνοντας μόνο τα τέλη επιστροφής. Στη συνέχεια, δεν θα χρεώσουμε κανένα κόστος αποστολής ή διαχείρισης. Ωστόσο, μπορούμε να θέσουμε όρους για την επιστροφή. Τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν πρέπει να παραδοθούν στον καταναλωτή εντός 30 ημερών από την παραγγελία, εάν αυτό δεν συμβεί, ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει αμέσως την αγορά. Αυτό δεν ισχύει για προϊόντα για τα οποία αναφέρεται σαφώς διαφορετικός χρόνος παράδοσης. Εάν ο πελάτης επιστρέψει το πακέτο εντός της περιόδου αναμονής, είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε το ποσό εντός 30 ημερών. Η περίοδος αναμονής δεν ισχύει για: αγορές κατά παραγγελία (ένα σετ πατάκια αυτοκινήτου κατασκευασμένο κατά παραγγελία, σύμφωνα με ένα απεσταλμένο έντυπο).